Архив обяви

ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЕКТ: НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

31.01.2013 г.

На 15.03.2012 год., в 11:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с обект: Наем на механизация за извършване на ремонтни дейности на железопътната инфраструктура, по обособени позиции, ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.