Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем, представляващ: „Открита площ – 110,00 кв. м, от които 90,00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за обработка на мрамор и 20,00 кв. м за открит склад на мраморни плочи“, с местонахождение гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна

12.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 236/ 29.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 24-10/17 от 06.10.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

      Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 110,00 кв. м, от които 90,00 кв. м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за обработка на мрамор и 20,00 кв. м (площ № 2) за открит склад на мраморни плочи“, с местонахождение гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, част от УПИ І – жп терен, кв. 37 от РП на гр. Долни чифлик, в района на бивша жп гара Долни чифлик, за производствена и складова дейност

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Шумен, гр. Шумен, ул. Гаров площад № 1, в конферентна зала, от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без включен ДДС, от които 64,00 (шестдесет и четири) лева без включен ДДС за открита площ – 90,00 кв.м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за обработка на мрамор и 20,00 )двадесет) лева без включен ДДС за открита площ - 20,00 кв. м (площ № 2) за открит склад на мраморни плочи.

- депозит за участие в търга, в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1 или в касата на поделението в район Варна на адрес: гр. Варна, пл. „П.Славейков” 1А, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет лв.) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 14.03.2018 г.(сряда) в касата на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1 в срок до 16,00 часа 15.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.03.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, ул. Гаров площад № 1, или инж. Мария Белчева – специалист „УС” и наеми/районен ЖПС Шумен при ДП „НК ЖИ”, тел. 0885 688 991.