Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти местонахождение гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, в района на жп гара Харманли с идентификатор 77181.15.60.6 по КК на гр. Харманли

12.02.2018 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 240/29.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 24-10/17 от 06.10.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. 1. „Гаражна клетка – 135,12 кв. м и две помещения с обща площ – 41,62 кв. м, част от сграда-работилница“, с местонахождение гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, в района на жп гара Харманли (сграда с идентификатор 77181.15.60.6 по КК на гр. Харманли), за гараж и битови помещения за персонала, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 135,00 (сто тридесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 135,00 (сто тридесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 21.03.2018 год. (сряда) от  09:30 ч.

  1. 2. „Открита площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на шести перон на жп гара Пловдив (част от ПИ с идентификатор 56784.551.80 по КК на гр. Пловдив), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 21.03.2018 год. (сряда) от  10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 12.03.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 15.03.2018 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.03.2018 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13.03.2018 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.