Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 0,579т отработено трансформаторно масло „ИНСА Трафо 1” – опасен отпадък с код 13 03 10* намиращо се на площадките за временно съхраняване на отпадъци в РП ЕНС Пловдив

14.02.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1543/28.07.2017г. г. на Генералния директор на ДП НК”ЖИ” и Заповед № 150/21.12017 г. на Директора на Поделение „Електроразпределение”ДП НК „ЖИ”.

                                                                               О Б Я В Я В А

               

Търг с тайно наддаване за продажба на 0,579т отработено трансформаторно масло „ИНСА Трафо 1” – опасен отпадък с код 13 03 10* намиращо се на площадките за временно съхраняване на отпадъци в РП ЕНС Пловдив.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 22.02.2018г. при: РП Енергосекция Пловдив - гр. Пловдив ул”Бачо Киро”№1- 4 етаж учебна зала.

  1. Начална тръжна цена 607,95 (шестстотин и седем и 0,95) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 60,80 (шестдесет и 0,80) лева без ДДС
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в РП Енергосекция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1 - „Търговска банка Д”

IBAN BG03DEMI92401000145582, SWIFT DEMIBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 27.02.2018г.в стая № 313 ет.3 гр. Пловдив ул ”Бачо Киро”№1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25 (двадесет и пет) лева, платими в касата на РП Енергосекция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1. Етаж 3 стая № 312

                Оглед се извършва всеки работен ден, след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа, след публикуване на обявата до 27.02.2018г., срещу документ за закупена тръжна документация.

 Местоположението на актива: ПЕ Бургас-ТПС-0,050т; ПЕ Карнобат-ТПС-0,219т; ПЕ Стара Загора-ТПС-0,040т; ПЕ Чирпан-ТПС-0,110т; ПЕ Тулово,ТПС Казанлък-0,040т; ПЕ Твърдица-ТПС - 0,060т; ПЕ Ямбол – ТПС-0,060т.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 28.02.2018г. в РП Енергосекция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1. Етаж 3 стая № 313

Отваряне и класиране на офертите – от 10:00 часа на 01.03.2018г.г. в РП Енергосекция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1. етаж 4 – учебна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  02.03.2018г. от 10:00  часа в гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1. етаж 4 – учебна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация –  до 16:00 часа на 07.03.2018г.

 в гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1 етаж 3, в касата - стя 312 .

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 08.03.2018г.  в ДП НК „ЖИ” РП Енергосекция Пловдив - „Търговска банка Д”

 IBAN BG03DEMI92401000145582, SWIFT DEMIBGSF

 - оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.03.2018г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 08.03.2018г.  в РП Енергосекция гр. Пловдив ул „Бачо Киро” №1, етаж 3 – стая № 313.

Отваряне и класиране на офертите – от 10:00 часа на 09.03.2018.г. в РП Енергосекция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” №1. етаж 4 – учебна зала.

За контакти : инж. Цветанка Иванова - Ръководител звено ТО- РП ЕНС По- GSM 0884 994 314 и  инж. Дорета Филипова – Инж. Инв. Контрол/гл.специалист/еколог- ТО- РП ЕНС По- GSM 0884 994 292