Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти “, с местонахождение с. Реброво, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Реброво, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с вестници и списания

12.02.2018 г.

              ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 235/29.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-10/17 от 06.10.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 5,00 кв. м“, с местонахождение с. Реброво, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Реброво /част от ПИ 372, УПИ ІV, кв. 34 по РП на с. Реброво/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с вестници и списания.

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 (десет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 10,00 (десет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 15.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.03.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 9,00 кв. м“, с местонахождение с. Реброво, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Реброво /част от ПИ 372, УПИ ІV, кв. 34 по РП на с. Реброво/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с плодове и зеленчуци.

Търгът ще се проведе на 21.03.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 (петнадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 15,00 (петнадесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 15.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.03.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.