Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 110, в сутерена на административната сграда на ДП „НКЖИ” - Централно управление, с идентификатор на сградата 68134.511.100.2 по КК и КР на гр.София, за заведение за бързо хранене

19.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 238/29.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 24-10/17 от 06.10.2017 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:                             

  1. 1. „Помещение – 94,00 кв. м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 110, в сутерена на административната сграда на ДП „НКЖИ” - Централно управление, с идентификатор на сградата 68134.511.100.2 по КК и КР на гр.София, за заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. (сряда) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 445,00 (четиристотин четиридесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 19.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа 22.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  22.03.2018  г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637