Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост “, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за търговска дейност със строителни материали /част от ПИ с идентификатор 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив

20.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 334/13.02.2018 г. и 344/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения с №№ 25-10/17 от 19.10.2017 г. и 26-11/17 от 02.11.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 120,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за търговска дейност със строителни материали /част от ПИ с идентификатор 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив.

            Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 11,00 часа.  

- начална тръжна месечна наемна цена – 204,00 (двеста и четири) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 204,00 (двеста и четири) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 101,00 кв. м, от които 36,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – фургон за складиране на строителни материали и 65,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес без оградни стени за складиране на строителни материали“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово /част от ПИ с идентификатор 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив.

            Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 13,00 часа.  

            - начална тръжна месечна наемна цена – 112,00 (сто и дванадесет) лева без включен ДДС, от които 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – 36,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – фургон за складиране на строителни материали и 67,00 (шестдесет и седем) лева без включен ДДС за открита площ – 65,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес без оградни стени за складиране на строителни материали.

            - депозит 100% от началната цена – 112,00 (сто и дванадесет) лева без ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. 3. „Открита площ – 100,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово /част от ПИ с идентификатор 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив/, за складиране на строителни материали.

            Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 14,00 часа.  

- начална тръжна месечна наемна цена – 77,00 (седемдесет и седем)  лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 77,00 (седемдесет и седем) лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 57,00 кв. м, от които площ № 1 – 42,60 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и закуски, площ № 2 – 7,50 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - навес без оградни стени, за търговска дейност с кафе и закуски и площ № 3 – 6,90 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Пловдив разпределителна /част от ПИ идентификатор 56784.551.39 по КК и КР на гр. Пловдив/.

            Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 15,00 часа.  

            - начална тръжна месечна наемна цена – 118,00 (сто и осемнадесет) лева без включен ДДС, от които 85,00 (осемдесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 42,60 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и закуски, 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за открита  площ № 2 – 7,50 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - навес без оградни стени, за търговска дейност с кафе и закуски и 13,00 (тринадесет) лева без включен ДДС за открита  площ № 3 – 6,90 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад.

            - депозит 100% от началната цена – 118,00 (сто и осемнадесет)  лева без ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 19.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 22.03.2018 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 23.03.2018г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.03.2018г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.03.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535