Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за продажба на бракувани неразкомплектовани, демонтирани и недемонтирани трансформатори и дросели, в които се съдържа приблизително 11 868,150 кг отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в складовете на ССТ - Горна Оряховица

22.02.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Заповеди №№  124/12.01.2018 г. и 126/12.01.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповеди №№ 37/08.02.2018 г. и 38/08.02.2018г. на Директора на Поделение „С и Т“

О Б Я В Я В А

  1. Търгове с тайно наддаване за продажба на следните ДМА:
  2. Бракувани неразкомплектовани, демонтирани и недемонтирани трансформатори и дросели, в които се съдържа приблизително 11 868,150 кг отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в складовете на ССТ - Горна Оряховица, съгласно Приложение 1, към тръжната документация.

Търгът ще се проведе на 14.03.2018 г. (сряда), от 10,00 часа, при:

- Начална тръжна цена 14 906,16 (четиринадесет хиляди деветстотин и шест и 0,16) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

- Депозит за участие в търга в размер на 1 490,62 (хиляда четиристотин и деветдесет и 0,62) лева;

- цена на тръжната документация – 72,00 (седемдесет и два) лева, с включен ДДС.

  1. Бракувани неразкомплектовани, демонтирани и недемонтирани кабели, релета и бобини, съдържащи приблизително 551,441 кг отпадъци от черни и цветни метали от които: железни отпадъци – 2 182,060 кг, медни отпадъци – 1 132,464 кг, оловни отпадъци – 692,437 кг и алуминиеви отпадъци – 544,48 кг, находящи се в складовете на ССТ - Горна Оряховица, съгласно Приложение 1, към тръжната документация.

Търгът ще се проведе на 14.03.2018 г. (сряда), от 11,00 часа, при:

- Начална тръжна цена 7 157,91 (седем хиляди сто петдесет и седем и 0,91) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

- Депозит за участие в търга в размер на 715,80 (седемстотин и петнадесет и 0,80) лева;

- цена на тръжната документация – 72,00 (седемдесет и два) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Горна Оряховица или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете може да се закупува в срок до 16,00 часа на 09.03.2018г. (петък), в счетоводството на ССТ-Г.Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 113, ет. 3, за всеки търг по отделно.

Откриване на тръжната процедура и подаване на заявки за участие в търга - 07.03.2018 г. /сряда/.

Краен срок за внасяне на депозита до 14,00 часа на 13.03.2018г. (вторник) в касата или по банкова сметка на ССТ-Г.Оряховица.

Оглед на активите описани в т. 1 и т. 2 може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 12.03.2018 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите, е съгласно Приложения към тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 13.03.2018 г. (вторник) в деловодството на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113.

Отваряне и класиране на офертите – на 14.03.2018 г. (сряда), съответно по т. 1 от 10,00 часа, по т. 2 от 11,00 часа, в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове ще се проведат на  21.03.2018 г. /сряда/, съответно по т. 1 от 10,00 часа, по т. 2 от 11,00 часа, в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала., при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на  16.03.2018 г. /петък./, в счетоводството на ССТ-Г.Оряховица, ул.”Цар Освободител” № 113, ет. 3

- оглед на активите – всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 19.03.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в отделните търгове – до 14,00 часа на 20.03.2018 г. /вторник/  в касата или по банковата сметка на ССТ Горна Оряховица

- приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 20.03.2018 г. /вторник/

- отварянето и класирането на офертите - на 21.03.2018 г. /сряда/, съответно по т. 1 от 10,00 часа, по т. 2 от 11,00 часа,  в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала.

 

За допълнителна информация: инж. Йордан Бонев Коваджиев – Рък-л звено „Техническо” ССТ Г.Оряховица - GSM: 0887 630 456