Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Сеново, община Ветово, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сеново (сграда, находяща се в УПИ-ІІ-20, кв. 1 по РП на гр. Сеново), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат

26.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  339/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 25-10/17 от 19.10.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м.“, с местонахождение гр. Сеново, община Ветово, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сеново (сграда, находяща се в УПИ-ІІ-20, кв. 1 по РП на гр. Сеново), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 04.04.2018 г. (сряда) от  09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Помещение – 18,00 кв.м” с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, на втория етаж в Административната сграда на бивша товарна гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.6.1 по КК на гр.Горна Оряховица) за офис.

- дата и час на търга 04.04.2018 г. (сряда) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 26.03.2018 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 28.03.2018 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 29.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.03.2018 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987; 0889446425