Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен (сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен), за търговска дейност - поставяне на автомат за кафе, закуски и студени напитки

26.02.2018 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 338/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 25-10/17 от 19.10.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен (сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КК на гр. Сливен), за търговска дейност - поставяне на автомат за кафе, закуски и студени напитки, до основен обект: „Помещение с площ 43,80 кв. м“ за търговска дейност – кафе-сладкарница без алкохол, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.04.2018 год. (сряда) от  09:30 ч.

  1. „Помещения с обща площ – 68,60 кв. м на първия етаж в приемното здание на жп гара Момчилград (сграда с идентификатори 48996.104.6.3 и 48996.104.6.4 по КК на гр. Момчилград), за търговска дейност – кафене с алкохол и открита площ на първи перон – 13,00 кв. м, от които площ № 1 – 6,00 кв. м и площ № 2 – 6,00 кв. м за поставяне на маси, сезонно (от 01.04 – 30.09) и площ № 3 – 1,00 кв. м за фризер за сладолед, сезонно (от 01.04 – 30.09), част от ПИ 48996.104.6 по КК на гр. Момчилград“, с местонахождение гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 304,00 (триста и четири) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 304,00 (триста и четири) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.04.2018 год. (сряда) от  10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” УДВГД Пловдив, в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26.03.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 29.03.2018 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.03.2018 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 27.03.2018 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.