Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот с местонахождение гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, в района на жп гара Павликени, (УПИ I-1062 – за жп гара, кв. 175 по ПУП на гр. Павликени), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, безалкохолни напитки, вестници и цигари

26.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 342/13.02.2018 г. и 343/13.02.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения №№ 25-10/17 от 19.10.2017 г. и 26-11/17 от 02.11.2017г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/


О Б Я В Я В А


І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:
1. „Открита площ – 8,00 кв. м”, с местонахождение гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, в района на жп гара Павликени, (УПИ I-1062 – за жп гара, кв. 175 по ПУП на гр. Павликени), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, безалкохолни напитки, вестници и цигари.
Търгът ще се проведе на 04.04.2018 г. (сряда), от 10,00 часа, в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, при:
- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 16,00 (шестнадесет) лева, без включен ДДС;
- депозит за участие в търга, в размер на 16,00 (шестнадесет) лева;
- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;
ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
2. „Помещения с обща площ – 160,00 кв.м, от които 116,00 кв.м за чакалня, 6,00 кв.м за котелно и 38,00 кв.м санитарни помещения”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново /УПИ VI, кв. 200 за Административна сграда, имот 2247 по КП на гр. Горна Оряховица/, част от първи етаж на Административна сграда, бул. „Македония“ № 13.
Търгът ще се проведе на 04.04.2018 г. (сряда), от 09,30 часа, в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, при:
- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 245,00 (двеста четиридесет и пет) лева без включен ДДС, от които 193,00 (сто деветдесет и три) лева без включен ДДС за помещения с площ 116,00 кв.м за чакалня, 10,00 (десет) лева без включен ДДС за котелно помещение с площ 6,00 кв.м и 42,00 (четиридесет и два) лева без включен ДДС за санитарни помещения с обща площ 38,00 кв.м;
- депозит за участие в търга, в размер на 245,00 (двеста четиридесет и пет) лева;
- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС;
Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.
Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.
Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 26.03.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.
Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 28.03.2018 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.
Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 29.03.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.03.2018 г. (четвъртък).
Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.03.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.
Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, GSM: 0886 741 037.