Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот “, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на първи перон – изток на жп гара Горна Оряховица (съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – продажба на закуски и кафе, цигари, безалкохолни и алкохолни напитки

27.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 341/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-11/17 от 02.11.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. 1. „Открита площ – 31,40 кв. м., от които 17,40 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, 1,00 кв. м. за поставяне на фризер - целогодишно, 1,00 кв. м. за поставяне на модулна конструкция за вестници – целогодишно и 12,00 кв. м. за маси – целогодишно“, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на първи перон – изток на жп гара Горна Оряховица (съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КК на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – продажба на закуски и кафе, цигари, безалкохолни и алкохолни напитки.

- дата и час на търга 05.04.2018 г. (четвъртък) от  10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лева без включен ДДС, от които 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – 17,40 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност - продажба на закуски и кафе, цигари, безалкохолни и алкохолни напитки, 3,00 (три) лева без включен ДДС за открита площ – 1,00 кв.м. за поставяне на фризер – целогодишно, 2,00 (два) лева без включен ДДС за открита площ – 1,00 кв.м. за поставяне на модулна конструкция за вестници – целогодишно и 69,00 (шестдесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ – 12,00 кв.м. за поставяне на маси – целогодишно;

- депозит за участие в търга, в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 26.03.2018 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.03.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 29.03.2018 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 30.03.2018 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.03.2018 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987