Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.800.5349 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, площ от 20 092 (двадесет хиляди деветдесет и два) кв. м, ведно с построените в имота сгради

27.02.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 760 от 08 декември 2017 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) и Заповед № ПД–29 от 05.02.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.800.5349 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, площ от 20 092 (двадесет хиляди деветдесет и два) кв. м, ведно с построените в имота сгради, както следва:

  1. Сграда с идентификатор 68134.800.5349.4, със застроена площ от 170 (сто и седемдесет) кв. м, едноетажна с предназначение сграда на транспорта;
  2. Сграда с идентификатор 68134.800.5349.5, със застроена площ от 60 (шестдесет) кв. м, едноетажна с предназначение сграда на транспорта;
  3. Сграда с идентификатор 68134.800.5349.1, със застроена площ от 107 (сто и седем) кв. м, двуетажна с предназначение сграда на транспорта;
  4. Сграда с идентификатор 68134.800.5349.2, със застроена площ от 50 (петдесет) кв. м, едноетажна с предназначение сграда на транспорта,

с местонахождение на имота: област София-град, община Столична, гр. София, район „Изгрев“, Пионер, на ъгъла на бул. „Симеоновско шосе” и ул. „Никола Габровски”.

Търгът ще се проведе на 05 април 2018 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 8 305 482,00 (осем милиона триста и пет хиляди четиристотин осемдесет и два) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2 500 000,00 (два милиона и петстотин хиляди) лева, вносим, в срок до 30 март 2018 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26 март 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева. Тръжната документация се закупува лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно за целта лице, което да е изрично упълномощено да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 30 март 2018 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 30 март 2018 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до28 март 2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.