Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София – товарна (идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София), за склад

06.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 337/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 25-10/17 от 19.10.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение – 243,00 кв. м (склад № 4)”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София – товарна (идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София), за склад.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 839,00 (осемстотин тридесет и девет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 839,00 (осемстотин тридесет и девет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 12.04.2018 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

  1. „Помещение – 317,00 кв. м (склад №7)”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София – товарна (идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София), за склад.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1094,00 (хиляда деветдесет и четири) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1094,00 (хиляда деветдесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 12.04.2018 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   02.04.2018 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 05.04.2018 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.04.2018 г. (вторник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  04.04.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.