Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 3, находящ се на втори жилищен етаж, бл. 2, ул. „Ангел Кънчев“, Гаров район, гр. Исперих, община Исперих, област Разград, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32874.201.25.1.3,

09.03.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от               27.02.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 3, находящ се на втори жилищен етаж, бл. 2, ул. „Ангел Кънчев“, Гаров район, гр. Исперих, община Исперих, област Разград, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32874.201.25.1.3, състоящ се от две стаи,  кухня, коридор, килер, санитарно помещение и балкон, със застроена площ от 64,05 (шестдесет и четири цяло и пет стотни) кв.м, ведно с изба № 3 със застроена площ от 12,71 (дванадесет цяло седемдесет и една стотни) кв.м, както и таванско складово помещение № 3 със застроена площ от 31,57 (тридесет и едно цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, заедно с 26,41 (двадесет и шест цяло и четиридесет и една стотни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Търгът ще се проведе на 16 април 2018 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 13 515,00 (тринадесет хиляди петстотин и петнадесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева, вносим, в срок до 10 април 2018 г. (вторник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04 април 2018 г. (сряда), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 10 април 2018 г. (вторник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 10 април 2018 г. (вторник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10 април 2018 г. (вторник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова