Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, общ. Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „0”, за банков офис/офис

09.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 335/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 25-10/17 от 19.10.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение А 0 034 – 83,79 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „0”, за банков офис/офис.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 740,00 (седемстотин и четиридесет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 740,00 (седемстотин и четиридесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 16.04.2018 г. (понеделник) от 09,00 часа.

  1. „Помещение В+1 002 – 66,70 кв. м за детска занималня и тоалетни с обща площ – 14,90 кв.м, по предназначение”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота +1.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 711,00 (седемстотин и единадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 711,00 (седемстотин и единадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 16.04.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа.

  1. 3. „Открита площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Роман, община Мездра, област Враца, на перона под козирката на приемното здание на жп гара Роман /УПИ № ІХ, кв. 70 по РП на гр. Роман/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 16.04.2018 г. (понеделник) от 11,00 часа.

  1. 4. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Червен бряг /сграда с идентификационен № 80501.807.4.27/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 16.04.2018 г. (понеделник) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   04.04.2018 г. (сряда) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.04.2018 г. (вторник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  10.04.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.