Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София с идентификационен № 68134.511.94.1

15.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 340/13.02.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-11/17 от 02.11.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение А 0 022 – 80,10 кв.м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „0”, за аптека.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 411,00 (четиристотин и единадесет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 411,00 (четиристотин и единадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 23.04.2018 г. (понеделник) от 09,00 часа.

  1. „Помещение В -1 001 – 92,70 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1” – пешеходен тунел, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 851,00 (осемстотин петдесет и един) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 851,00 (осемстотин петдесет и един) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 23.04.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа.

  1. 3. „Помещение В -1 002 – 92,70 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1” – пешеходен тунел, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 851,00 (осемстотин петдесет и един)лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 851,00 (осемстотин петдесет и един) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 23.04.2018 г. (понеделник) от 11,00 часа.

  1. 4. „Помещение С -1 050 – 83,00 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 762,00 (седемстотин шестдесет и два) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 762,00 (седемстотин шестдесет и два) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 23.04.2018 г. (понеделник) от 13,00 часа.

  1. 5. „Помещение С -1 059 – 31,30 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 288,00 (двеста осемдесет и осем) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 288,00 (двеста осемдесет и осем) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 23.04.2018 г. (понеделник) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   10.04.2018 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 16.04.2018 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 16.04.2018 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.04.2018 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  13.04.2018 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.