Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Велико Търново с идентификатор 10447.512.10.1 за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки

19.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 481/07.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 27-11/17 от 22.11.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1.„Площ – 1,00 кв.м.” с местонахождение гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Велико Търново (сграда с идентификатор 10447.512.10.1 по КК на гр. Велико Търново) за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 25.04.2018 г. (сряда) от  09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесе и три) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2.„Площ– 1,00 кв.м.” с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, под козирката на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица) за търговска дейност - поставяне на машина за сладолед - сезонно /от 01.05 до 30.09/.

- дата и час на търга 25.04.2018 г. (сряда) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Обособена част от подземна тоалетна с обща площ – 38,80 кв.м., от които 24,70 кв.м. тоалетна – жени, състояща се от 8 (осем) броя ПВС клетки и прилежащ коридор към тях и 14,10 кв.м. тоалетна – мъже, състояща се от 5 (пет) броя ПВС клетки и прилежащ коридор към тях”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), по предназначение.

- дата и час на търга 25.04.2018 г. (сряда) от  11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

4.„Част от тоалетна с обща площ – 24,62 кв.м. от които 5,19 кв.м. коридор, 3,15 кв.м. тоалетна – мъже, 3,38 кв.м. тоалетна – жени, 3,42 кв.м. склад, 4,62 кв.м. санитарно помещение и 4,86 кв.м. помещение - съблекалня”, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.2 по КК на гр. Плевен), по предназначение.

- дата и час на търга 25.04.2018 г. (сряда) от  11,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.04.2018г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.04.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 18.04.2018 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 19.04.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.04.2018 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987;