Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на гаровия площад на жп гара Шумен (ПИ с идентификатор 83510.669.492 по КК на гр. Шумен), за реклама

21.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 485/07.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 27-11/17 от 22.11.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Рекламно съоръжение „Билборд” (едностранен) с рекламна площ 12,00 кв. м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на гаровия площад на жп гара Шумен (ПИ с идентификатор 83510.669.492 по КК на гр. Шумен), за реклама.

Търгът ще се проведе на 27.04.2018 г. (петък), от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Земя – 1006,00 кв. м”, с местонахождение с. Дибич, община Шумен, област Шумен, на км 4+220 по двадесет и шеста жп линия Шумен – Комунари, в междугарието Шумен - Смядово (ПИ с идентификатор 20938.1.25 по КК на с. Дибич), за поставяне на пчелни кошери.

Търгът ще се проведе на 27.04.2018 г. (петък), от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 (десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 10,00 (десет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 16.04.2018 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита - до 16,00 часа на 20.04.2018 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 23.04.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 23.04.2018 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.04.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888 603 145 – Диана Ангелова, специалист УС/гл.специалист в ЖПС Шумен при ДП „НК ЖИ”.