Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, определени в Решение на МС № 46 от 31 Януари 2018 год., за изграждане на обект: „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896

23.03.2018 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, за изпълнение на обект: Изграждане на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 46 от 31 Януари 2018 год., са внесени в търговска банка „ДСК“ ЕАД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 26.03.2018 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.