Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 20,00 кв. м“, с местонахождение гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, в района на жп гара Казанлък (част от ПИ с идентификатор 35167.504.8472 по КК на гр. Казанлък), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за агроаптека

26.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 554/16.03.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 28-12/17 от 06.12.2017г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 20,00 кв. м“, с местонахождение гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, в района на жп гара Казанлък (част от ПИ с идентификатор 35167.504.8472 по КК на гр. Казанлък), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за агроаптека.

Търгът ще се проведе на 02.05.2018 г. (сряда)в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив  или по банкова сметка на ЖПС Пловдив

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 23.04.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 25.04.2018г. (сряда) в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, в срок до 16,00 часа на 26.04.2018 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.04.2018 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.04.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” №  2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.