Архив обяви

Инвестиционно предложение за “Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ , включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

04.04.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

“Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП НКЖИ , включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (СМКППЖСД) “

С реализацията на инвестиционното предложение се цели ефективно и устойчиво подобрение на планирането и управлението на движението на влакове и капацитета в ДП НКЖИ и осигуряване на наблюдение и анализ на подвижния железопътен състав чрез съвременните технологии, монтирани в различни точки на железопътната инфраструктура. Внедряването на системите ще доведе до повишаване на безопасността на превозите, предотвратяване на произшествия и инциденти, намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и като цяло повишаване на качеството на обслужване на железопътния транспорт.

Системите за управление на движението ще бъдат внедрени в Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, а системите за мониторинг – на различни места по железопътната мрежа на страната.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg