Архив обяви

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОП "ДОСТАВКА НА ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ 4X4"

31.01.2013 г.

На 30.03.2012 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товаропътнически автомобил с висока проходимост 4х4” ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.