Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Васил Кънчов“ № 3, гр. Враца, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.115.1.1

13.04.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 3 от               30.03.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Васил Кънчов“ № 3, гр. Враца, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.115.1.1 по кадастралната карта на гр. Враца, състоящ се от коридор, кухня и две спални, със застроена площ от 50,33 (петдесет цяло и тридесет и три стотни) кв.м, ведно с прилежащото му мазе № 1, състоящо се от две помещения с полезна площ от 12,50 (дванадесет цяло и петдесет стотни) кв.м,  заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена.

Търгът ще се проведе на 21 май 2018 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 8 898,00 (осем хиляди осемстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева, вносим, в срок до 14 май 2018 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09 май 2018 г. (сряда), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 май 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 май 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14 май 2018 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова