Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица и намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица Кран козлови, количков с товароподемност 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Дряново

17.04.2018 г.

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, във връзка с чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Решение на УС на ДП „НК ЖИ“ по Протокол № 06-02/18 от 16.02.2018г. и съгласно Заповед № 494/09.03.2018г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ”и Заповед № V-213/13.04.2018 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица и намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

- Позиция № 1 – Кран козлови, количков с товароподемност 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Дряново, гр. Дряново, с инв. № 3224 – 9 800,00 (девет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

- Позиция № 2 – Кран козлови, решетъчен, количков с товароподемност 5 тона, находящ се в района на жп гара Бяла, гр. Бяла, с инв. № 440246 – 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

- Позиция № 3 – Кран козлови, решетъчен, количков с товароподемност 5 тона, находящ се в района на жп гара Русе-товарна гара, гр. Русе, с инв. № 440241 – 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Търгът ще се проведе на 04.05.2018 г. /петък/  от 11,30 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

            - Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена както следва:

- за позиция № 1 – 980,00 (деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

- за позиция № 2 – 1 020,00 (хиляда и двадесет) лева, без ДДС.

- за позиция № 3 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС, платим в срок до 14,00 часа на 03.05.2018г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

- Начин на плащане на цената – в лева.

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.04.2018 г. /понеделник/ срещу невъзвръщаема сума от 200,00 /двеста/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

             - Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 02.05.2018 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – в района на ЖПС Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 27.04.2018 г. /петък/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 03.05.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 04.05.2018 г. /петък/ от 11,30 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 11.05.2018г. /петък/ от 11,30 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 08.05.2018 г./вторник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 10.05.2018 г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

- оглед на активите – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 09.05.2018 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.05.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 11,30 ч. на 11.05.2018 г. /петък/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37