Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица и намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица Кран козлови, количков с товароподемност 5 тона, находящ се в района на жп гара Горна Оряховица

17.04.2018 г.

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, във връзка с чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Решение на УС на ДП „НК ЖИ“ по Протокол № 06-02/18 от 16.02.2018г. и съгласно Заповед № 495/09.03.2018г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ” и Заповед № V-212/13.04.2018 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Горна Оряховица и намиращи се на територията на ЖПС Горна Оряховица, по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

- Позиция № 1 – Кран козлови, количков с товароподемност 5 тона, находящ се в района на жп гара Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, с инв. № 3197 – 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

- Позиция № 2 – Кран портален с товароподемност 20/5 тона, находящ се в района на жп гара Бяла, гр. Бяла, с инв. № 440236 – 10 400,00 (десет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

- Позиция № 3 – Кран козлови, количков с товароподемност 5 тона, находящ се в района на жп гара Разград, гр. Разград, с инв. № 440235 – 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

- Позиция № 4 – Кран козлови, количков с товароподемност 12,5 тона, находящ се в района на жп гара Две могили, гр. Две могили, с инв. № 440238 – 8 500,00 (осем хиляди и петстотин) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Търгът ще се проведе на 04.05.2018 г. /петък/  от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

            - Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена както следва:

- за позиция № 1 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.

- за позиция № 2 – 1 040,00 (хиляда и четиридесет) лева, без ДДС.

- за позиция № 3 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.

- за позиция № 4 – 850,00 (осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, платим в срок до 14,00 часа на 03.05.2018г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

- Начин на плащане на цената – в лева.

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.04.2018 г. /понеделник/ срещу невъзвръщаема сума от 200,00 /двеста/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96

             - Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 02.05.2018 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – в района на ЖПС Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 27.04.2018 г. /петък/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 03.05.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 04.05.2018 г. /петък/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 11.05.2018г. /петък/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 08.05.2018 г./вторник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 10.05.2018 г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.

- оглед на активите – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 09.05.2018 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.05.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 11.05.2018 г. /петък/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37