Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в района на Товарна жп гара Плевен /съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 56722.651.409 и част от сграда с идентификатор 56722.651.409.27

19.04.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 687/04.04.2018 г. и 688/04.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 29-12/17 от 18.12.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

  1. I. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:
  2. „Помещения с обща площ 114,61 кв. м и открита площ – част от рампа – 12,06 кв. м“, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в района на Товарна жп гара Плевен /съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 56722.651.409 и част от сграда с идентификатор 56722.651.409.27 по КК на гр. Плевен/, за агроаптека.

- дата и час на търга 28.05.2018 г. (понеделник) от  09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лева без включен ДДС, от които 377,00 (триста седемдесет и седем) лева без включен ДДС за помещения с обща площ 114,61 кв.м. за агроаптека и 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – част от рампа – 12,06 кв.м. за агроаптека;

- депозит за участие в търга, в размер на 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Свищов (сграда с идентификатор 65766.703.62.1 по КК на гр. Свищов), за търговска дейност - поставяне на автомат за пакетирани стоки и охладени напитки.

- дата и час на търга 28.05.2018 г. (понеделник) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет)лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. 3. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Свищов (сграда с идентификатор 65766.703.62.1 по КК на гр. Свищов), за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 28.05.2018 г. (понеделник) от  11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет)лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. II. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
  2. 4. „Част от магазия – 120,00 кв. м“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в магазията на Товарна жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.065.030.1 по КК на гр. Варна), за склад за пелети от биомаса.

- дата и час на търга 28.05.2018 г. (понеделник) от  11,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 325,00 (триста двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 325,00 (триста двадесет и пет)лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 15.05.2018 г.(вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.05.2018 г.(петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 21.05.2018 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 21.05.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.05.2018 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987; 0884693069