Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 70,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ж.к. „Тракия“, район на жп гара Тракия с идентификатор 56784.540.1358

23.04.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 721/12.04.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 02-01/18 от 15.01.2018г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 70,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ж.к. „Тракия“, район на жп гара Тракия (част от ПИ с идентификатор 56784.540.1358 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад.

Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 243,00 (двеста четиридесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 243,00 (двеста четиридесет и три) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив  или по банкова сметка на ЖПС Пловдив

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.05.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 23.05.2018г. (сряда) в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, в срок до 16,00 часа на 25.05.2018 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.05.2018 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.05.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” №  2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.