Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение в гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, обл. София град, в приемното здание на Централна жп гара София с идентификационен № 68134.511.94.1

30.04.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 685/04.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 29-12/17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площи 2 х 0,50 кв.м, от които площ № 1 – 0,50 кв. м в помещение А -1 026, кота „-1”, за инсталиране на технологичен модул и площ № 2 – 0,50 кв. м в помещение С +2 006, кота „+2”, за инсталиране на технологичен модул”, с местонахождение в гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, обл. София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), за поставяне на съоръжения на електронната съобщителна инфраструктура

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 84,00 (осемдесет и четири)  лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 06.06.2018 г. (сряда) от 9,00 часа.

  1. „Площи 2 х 0,50 кв.м, от които площ № 1 – 0,50 кв. м в помещение А -1 026, кота      „-1”, за инсталиране на технологичен модул и площ № 2 – 0,50 кв. м в помещение С +2 006, кота „+2”, за инсталиране на технологичен модул”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, обл. София град, в приемното здание на Централна жп гара София/сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за поставяне на съоръжения на електронната съобщителна инфраструктура.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 06.06.2018 г. (сряда) от 10,00 часа.

  1. 3.  „Площ – 6,00 кв.м, от които площ № 1 – 4,00 кв. м в помещение А -1 026, кота „-1”, за инсталиране на шкафове с апаратура – активно комуникационно оборудване и площ № 2 – 2,00 кв. м в помещение С +2 006, кота „+2”, за инсталиране на шкафове с апаратура – радио оборудване”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, обл. София град, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, за поставяне на съоръжения на електронната съобщителна инфраструктура.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто)  лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 06.06.2018 г. (сряда) от 11,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   28.05.2018 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.05.2018 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 31.05.2018 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.05.2018 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  29.05.2018 г. (вторник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.