Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, на първи перон под козирката на приемното здание на жп гара Казанлък (част от ПИ с идентификатор 35167.504.8472

30.04.2018 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 686/04.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 29-12/17 от 18.12.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. Открита площ – 9,00 кв. м”, с местонахождение гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, на първи перон под козирката на приемното здание на жп гара Казанлък (част от ПИ с идентификатор 35167.504.8472 по КК на гр. Казанлък), за поставяне на маси – сезонно (от м. март до м. ноември) пред основен обект: „Площ – 8,48 кв. м“ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ в топлата чакалня на приемното здание, за търговска дейност, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 15,00 (петнадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 15,00 (петнадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 06.06.2018 год. (сряда) от  09:30 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, на първия етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Казанлък (част от сграда с идентификатор 35167.504.8472.8 по КК на гр. Казанлък), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 26,00 (двадесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 26,00 (двадесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 06.06.2018 год. (сряда) от  10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” УДВГД Пловдив, в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 28.05.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 31.05.2018 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.05.2018 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 29.05.2018 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.