Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Камено, община Камено, област Бургас, в коридора на сграда „Чакалня” в жп гара Дружба /сграда с идентификатор 35883.509.4.8

02.05.2018 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 725/12.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 02-01/18 от 15.01.2018 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост:

  1. 1. „Площ – 1,00 кв. м, с местонахождение гр. Камено, община Камено, област Бургас, в коридора на сграда „Чакалня” в жп гара Дружба /сграда с идентификатор 35883.509.4.8 по КК на гр. Камено/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 16,00 (шестнадесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 16,00 (шестнадесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 08.06.2018 год. (петък) от 10:00 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 28.05.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 04.06.2018 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.06.2018 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31.05.2018 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.