Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.23.32 с местонахождение на имота: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, местност „Стара гара“.

04.05.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 7 от 23.04.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.23.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 3 230 (три хиляди двеста и тридесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, местност „Стара гара“.

Търгът ще се проведе на 11 юни 2018 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 64 730,00 (шестдесет и четири хиляди седемстотин и тридесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30 000,00 (тридесет  хиляди)  лева, вносим в срок до 04 юни 2018 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 30 май 2018 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 04 юни 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 04 юни 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 юни 2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.