Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 250,00 кв. м”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов с идентификатор 07079.618.179

07.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 836/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/18 от 16.02.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 250,00 кв. м”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.179 по КК на гр. Бургас), от които площ № 1 – 20,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, площ № 2 – 27,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автомонтьорски услуги и площ № 3 – 203,00 кв. м за паркинг.

Търгът ще се проведе на 12.06.2018 г. (вторник) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 6, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 308,00 (триста и осем) лева без включен ДДС, от които 36,00 (тридесет и шест) лева без включен ДДС за площ № 1 – 20,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС за площ № 2 – 27,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автомонтьорски услуги и 226,00 (двеста двадесет и шест) лева без включен ДДС за площ № 3 – 203,00 кв.м. за паркинг;

- депозит за участие в търга, в размер на 308,00 (триста и осем) лева без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.06.2018 г. (петък), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 8 (счетоводство) срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася в срок до 16,00 часа на 05.06.2018 г. (вторник), в касата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 2, стая 2 в срок до 16,00 часа на 06.06.2018 г. (сряда). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.06.2018 г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.06.2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, телефон за връзка: 056/842 752.