Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне”, област София-град, в района на жп гара Подуяне разпределителна с ПИ 68134.610.1332

08.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 838/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 06-02/18 от 16.02.2018 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:                             

  1. 1. “Открита площ – 1300,00 кв.м, от които 357,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автосервиз и 943,00 кв. м за транспортна достъпност”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне”, област София-град, в района на жп гара Подуяне разпределителна /част от ПИ 68134.610.1332 по КК на гр. София /.

Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 1670,00 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1670,00 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.06.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 08.06.2018 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  08.06.2018 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.06.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637