Архив обяви

Промяна в обхвата на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“

08.05.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за промени в инвестиционното си предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“

При изработването на техническия проект е възникнала необходимост от промяна в обхвата на инвестиционното ни предложение, свързана с изграждането на нов жп надлез над Искърско шосе на км 9+925,22 по път 1 и км 9+923,55 по път 2 и изграждането на нов жп мост над река Искър на км 9+987,04 по път 1 и на км 9+985,98 по път 2 на мястото на съществуващите два железопътни моста.

Настоящата промяна в инвестиционното предложение ще се реализира в жп участък София -Елин Пелин, на територията на гр. София, общ. Столична, област София-град.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел.02/932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg