Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на Терминален кран, с товароподемност 32 тона (инв. № 4410244), в едно с подкранов път 148 м - частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив, намиращи се в района на жп гара Димитровград север

08.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 880 от 30.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 93 от 04.05.2018 г. на Директора на ЖП Секция Пловдив

 

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на Терминален кран, с товароподемност 32 тона (инв. № 4410244), в едно с подкранов път 148 м - частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив, намиращи се в района на жп гара Димитровград север.

 Откриване на тръжната процедура – 16.05.2018 г. (сряда) от 09:00 часа, при:

  1. Начална тръжна цена 17 820,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева, без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1782,00 (хиляда седемстотин осемдесет и два) лева, в срок до до 16,00 часа на 22.05.2018 г. (вторник)
  3. Начин на плащане на цената – в лева в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ” в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 21.05.2018 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Оглед на актива да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 21.05.2018 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на жп гара Димитровград север.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 22.05.2018 г. (вторник) в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                                                                               

Отваряне и класиране на офертите - на 23.05.2018 г. (сряда) от 09:00 часа в  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  23.05.2018 г. (сряда) от 09:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 28.05.2018 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата на 28.05.2018 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 29.05.2018 г. (вторник) в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ” в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 29.05.2018 г. (вторник)

- отварянето и класирането на офертите да се извърши на 30.05.2018 г. (сряда)  от 09:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

За контакти тел.: 032 626 535