Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 9,00 кв. м“, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в района на жп гара Враца /част от ПИ 12259.1012.340 по КК на гр. Враца/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска

09.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 840/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/18 от 16.02.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 9,00 кв. м“, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в района на жп гара Враца /част от ПИ 12259.1012.340 по КК на гр. Враца/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 15.06.2018 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.06.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.06.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.06.2018 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.06.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.