Архив обяви

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

11.05.2018 г.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2

от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е ДО М Я В А

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Срещите ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

място на общественото обсъждане

14/06/2018г.

09:30

Община Чирпан и кметствата: Малко Тръново, Рупките, Свобода и Гита

сградата на община Чирпан

14/06/2018г.

13:30

Община Братя Даскалови и кметствата: Опълченец, Мирово, Оризово, Черна Гора, Партизанин

сградата на община Братя Даскалови

14/06/2018г.

16:30

Община Раковски и кметство Белозем

сградата на община Раковски

15/06/2018г.

09:00

Община Родопи и кметство Брестник

сградата на община Родопи

15/06/2018г.

12:30

Община Марица и кметствата: Рогош, Скутаре, Маноле, Манолско Конаре

сградата на община Марица

15/06/2018г.

16:00

Община Пловдив

сградата на община Пловдив

18/06/2018г.

11:00

Община Стара Загора и кметствата: Воденичарово, Самуилово, Михайлово, Борово, Арнаутино, Калояновец, Християново, Еленино, Хрищени, Калитиново, Дълбоки, Горно Ботево, Плоска Могила, Хан Аспарухово и Подслон

сградата на община Стара Загора

18/06/2018г.

15:30

Община Нова Загора и кметствата: Събрано, Загорци, Стоил Войвода, Съдиево, Каменово и Коньово

сградата на община Нова Загора

19/06/2018г.

09:00

Община Сливен и кметствата: Младово, Бозаджии, Скобелево, Жельо Войвода и Кермен

сградата на община Сливен

19/06/2018г.

13:00

Община Ямбол

Ритуална зала град Ямбол

19/06/2018г.

16:30

Община Тунджа и кметствата: Безмер, Кабиле, Завой

сградата на община Тунджа

20/06/2018г.

09:00

Община Стралджа и кметствата Зимница и Атолово

сградата на община Стралджа

20/06/2018г.

13:00

Община Карнобат и кметствата Деветинци, Венец, Церковски, Искра, Глумче и Кликач

сградата на община Карнобат

20/06/2018г.

16:30

Община Айтос и кметствата: Черноград, Тополица, Карагеоргиево и Поляново

сградата на община Айтос

21/06/2018г.

09:00

Община Бургас и кметство Българово

сградата на община Бургас

21/06/2018г.

13:00

Община Камено

сградата на община Камено

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110, в стая № 503, етаж 5, както и на на интернет страницата на МОСВ: www.moew.government.bg/ ключова тема Превантивна дейност/ОВОС, като докладът за ОСВ – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/ ключова тема Натура 2000.

Електронен вариант на Докладa за ОВОС и приложенията към него е на разположение на следния линк: виж тук.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт: Мирослава Доганджийска, тел.: 02/ 932 3863, e-mail:m.dimcheva@rail-infra.bg

                                  Анна Толина, тел.: 02/ 932 6148, e-mail: a.tolina@rail-infra.bg