Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ без настилка – 484,00 кв. м“, с местонахождение с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Калитиново (част от ПИ 35420.44.1 по КК на с. Калитиново), за поставяне на пчелни кошери

14.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 834/26.04.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/18 от 16.02.2018г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ без настилка – 484,00 кв. м“, с местонахождение с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Калитиново (част от ПИ 35420.44.1 по КК на с. Калитиново), за поставяне на пчелни кошери.

Търгът ще се проведе на 18.06.2018 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5,00 (пет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив  или по банкова сметка на ЖПС Пловдив

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 07.06.2018 г. (четвъртък), в счетоводството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 11.06.2018г. (понеделник) в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, в срок до 16,00 часа на 12.06.2018 г. (вторник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.06.2018 г. (вторник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.06.2018г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” №  2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.