Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София) кота „-1”, за банков офис

14.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 843/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/18 от 16.02.2018 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. 1. „Помещение С -1 011 – 160,90 кв. м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София) кота „-1”, за банков офис.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1420,00 (хиляда четиристотин и двадесет)  лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга – 20.06.2018 г. (сряда) от 09,00 часа.

  1. 2. „Помещение С -1 046 – 22,40 кв. м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „-1” , за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.06.2018 г. (сряда) от 10,00 часа.

  1. 3. „Площ – 10,00 кв. м” за търговска дейност - поставяне на 10 (десет) броя кафе-автомати (на схемата от № 1 до № 10), с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „0” и кота „-1”.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 510,00 (петстотин и десет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 510,00 (петстотин и десет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 20.06.2018 г. (сряда) от 11,00 часа.

  1. 4. „Помещения С -1 036 – 15,60 кв. м за търговска дейност и А -1 059 – 17,40 кв. м за склад” с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „-1”.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 352,00 (триста петдесет и два) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 352,00 (триста петдесет и два) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.06.2018 г. (сряда) от 13,00 часа.

  1. 5. „Помещения С -1 035 – 12,20 кв. м за търговска дейност и А -1 058 – 18,00 кв. м за склад”, с местонахождение гр. София, община Столична област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 312,00 (триста и дванадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 312,00 (триста и дванадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 20.06.2018 г. (сряда) от 14,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   11.06.2018 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 13.06.2018 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 14.06.2018 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.06.2018 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  12.06.2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.