Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 776 (осем хиляди седемстотин седемдесет и шест) броя негодни стоманобетонови траверси, с местонахождение на територията на ЖПС Шумен

15.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание Заповед № 881/30.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Заповед № V- 229/09.05.2018 г. на Директора на ЖПС Шумен, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 776 (осем хиляди седемстотин седемдесет и шест) броя негодни стоманобетонови траверси, с местонахождение на територията на ЖПС Шумен – съгласно Приложение № 1. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявления за участие в търга от 09,00 часа на 23.05.2018 г. /сряда/  при:

  1. Началната тръжна цена в размер на 8779,00 (осем хиляди седемстотин седемдесет и девет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;
  2. Депозит за участие в търга, в размер на 877,90 лева (осемстотин седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки), платим в срок до 14,00 часа на 29.05.2018 г. /вторник/;
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Шумен в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIC: CECB BGSF.

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 25.05.2018 г. /петък/, в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС.

Оглед на негодните стоманобетонови траверси, може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 28.05.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – на територията на ЖП Секция Шумен, съгласно Приложение 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 29.05.2018 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 30.05.2018 г. /сряда/ от 10,00 ч. в ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад1.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна тръжна процедура ще се открие на 30.05.2018 г. /сряда/ от 11,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 01.06.2018 г./петък/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 05.06.2018 г. /вторник/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.06.2018 г. /понеделник/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.06.2018 г. /вторник/

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 06.06.2018 г. /сряда/, в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр.Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала.

За контакти тел: 0885224464