Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение град Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе товарна /част от ПИ 63427.8.877 по КК на гр. Русе/

16.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 841/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/18 от 16.02.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. Открита площ – 205,00 кв. м, от които 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис, 9,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за склад, 21,00 кв.м за изграждане на навес без оградни стени и 165,00 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали”, с местонахождение град Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе товарна /част от ПИ 63427.8.877 по КК на гр. Русе/.

Търгът ще се проведе на 22.06.2018 г. (петък), от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 208,00 (двеста и осем) лева без включен ДДС, от които 25,00 (двадесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, 17,00 (седемнадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 9,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад, 21,00 (двадесет и един) лева без включен ДДС за открита площ – 21,00 кв.м за изграждане на навес без оградни стени и 145,00 (сто четиридесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – 165,00 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали;

- депозит за участие в търга в размер на 208,00 (двеста и осем) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ в сграда „Хале моторни влекачи” – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица, в сграда с идентификатор 16359.501.6.51 по КК на гр. Горна Оряховица, за търговска дейност - поставяне на кафе - автомат.

Търгът ще се проведе на 22.06.2018 г. (петък), от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 (петнадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 15,00 (петнадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.06.2018 г. (понеделник), както следва: За обекта по т. 1 - в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2; За обекта по т. 2 - в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 15.06.2018 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 18.06.2018 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 18.06.2018 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.06.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 0886 741 037.