Архив обяви

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

16.05.2018 г.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2

от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е ДО М Я В А

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Срещите ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

място на общественото обсъждане

20/06/2018г.

09:00

Община Стралджа и кметствата Зимница и Атолово

Клуб на пенсионера гр. Стралджа

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110, в стая № 503, етаж 5, както и на интернет страницата на ДП НКЖИ : www.rail-infra.bg в секция „Текущи обяви“; на интернет страницата на МОСВ: www.moew.government.bg/ ключова тема Превантивна дейност/ОВОС, като докладът за ОСВ – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/ ключова тема Натура 2000.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” №110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт: Мирослава Доганджийска, тел.: 02/ 932 3863, e-mail:m.dimcheva@rail-infra.bg

                                  Анна Толина, тел.: 02/ 932 6148, e-mail: a.tolina@rail-infra.bg