Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 66425.514.94 по кадастрална карта, свободен терен с площ от 3 412 кв. м, отреден за производствени нужди, с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутраканска“

15.05.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 8 от 23.04.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 66425.514.94 по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-66/02.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, свободен терен с площ от 3 412 (три хиляди четиристотин и дванадесет) кв. м, отреден за производствени нужди, с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутраканска“.

Търгът ще се проведе на 21 юни 2018 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 115 043,00 (сто и петнадесет хиляди четиридесет и три)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 55 000,00 (петдесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 15 юни 2018 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 11 юни 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 15 юни 2018 г. (петък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 15 юни 2018 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 юни 2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75; 02/931 2115 – Т. Гъркова.