Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, на първи перон на жп гара Кърджали с ПИ 40909.122.267

16.05.2018 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 842/26.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 06-02/18 г. от 16.02.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. 1. „Открита площ – 9,00 кв. м, от които 7,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със захарни изделия, кафе, закуски, цигари и алкохол и 2,00 кв. м за поставяне на маса – целогодишно“, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, на първи перон на жп гара Кърджали (ПИ 40909.122.267 по КК на гр. Кърджали), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2018 год. (петък)  от  09:30 ч.

  1. 2. „Помещения с обща площ (гарова тоалетна) – 35,07 кв. м“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КК на гр. Карлово), по предназначение, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 28,00 (двадесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2018 год. (петък)  от  10:00 ч.

  1. „Помещения с обща площ – 133,57 кв. м (с № № 1, 5, 7 и 8 от схемата), част от сграда - магазия (с идентификатор 68850.522.5226.1 по КК на гр. Стара Загора), за производство на мебели и дърводелски услуги и 16,20 кв. м площ на рампа под навес до магазията (част от ПИ 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора), за складиране на материали”, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на Товарна жп гара Стара Загора, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 245,00 (двеста четиридесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 245,00 (двеста четиридесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2018 год. (петък)  от  10:30 ч.

  1. „Две преходни помещения с обща площ - 40 кв. м”, с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, на първи етаж в Административна сграда Товарна гара Хасково (сграда с идентификатор 77195.731.268.1 по КК на гр. Хасково), за търговска дейност с промишлени стоки - аксесоари за алуминиева дограма, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 180,00 (сто и осемдесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 180,00 (сто и осемдесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2018 год. (петък)  от  11:00 ч.

  1. „Площ – 1 кв.м.”, с местонахождение гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, на първия етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Нова Загора (сграда с идентификатор 51809.508.5271.1 по КК на гр. Нова Загора), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 22.06.2018 год. (петък)  от  13:30 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 11.06.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 18.06.2018 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.06.2018 год. (понеделник).

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.06.2018 год. (четвъртък). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.