Архив обяви

Инвестиционно предложение за “Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора“

07.06.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

“Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора“

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждането на нова контактна мрежа за електрифициране на 83-та железопътна линия Симеоновград - Нова Загора, която към момента е еднопътна, неелектрифицирана и се обслужва от дизелова тяга. Инвестиционното предложение се класифицира като ремонт, възстановяване и модернизация на съществуващата жп инфраструктура.

Инвестиционното предложение се отнася за обект разположен на територията на Област Хасково – община Симеоновград в землищата на гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево; Област Стара Загора – община Раднево в землищата на гр. Раднево, с. Българене, с. Знаменосец, с. Любеново и с. Рисиманово и община Гълъбово в землището на гр. Гълъбово; Област Сливен – община Нова Загора в землищата на гр. Нова Загора, с. Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Загорци и с. Стоил войвода..

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg