Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на кранове по позиции - ЖПС Враца

07.06.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС Враца

 

На основание Заповед № 1118/01.06.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 453/05.06.2018 г. на Директора на ЖПС Враца, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на кранове по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

Позиция 1 – за електрически кран /тръбен с телфер/ с товароподемност 10 тона, отвор Lk = 12 m, находящ се в района на товарна гара Мездра с начална тръжна цена 4 700,00 (четири хиляди и седемстотин) лева без ДДС.

Позиция 2 – за бракуван кран козлови с товароподемност 12,50 тона, с отвор Lk = 15 m, находящ се в района на жп гара Курило с начална тръжна цена 8 100,00 (осем хиляди и сто) лева без ДДС.

Позиция 3 – за бракуван електрически кран /решетъчен с товарна количка/ с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.80 m, находящ се в района на жп гара Ребърково с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 4 – за бракуван електрически кран козлови /решетъчен с товарна количка/ с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.70 m, находящ се в района на жп гара Роман с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 5 – за бракуван кран портален /решетъчен с товарна количка/ с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.60 m, находящ се в района на жп гара Оряхово с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 6 – за бракуван кран козлови /решетъчен с товарна количка/ с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 15.00 m, находящ се в района на жп гара Плевен с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 7 – за бракуван кран възстановителен влак с товароподемност 50 тона, находящ се в района на монтажно-демонтажна база гара Мездра с начална тръжна цена 22 300,00 (двадесет и две хиляди и триста) лева, без ДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Търгът ще се проведе на 21.06.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в залата в сградата на старо приемно здание на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, при:

Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена както следва:

- за позиция № 1 – 470,00 (четиристотин и седемдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 2 – 810,00  (осемстотин и десет) лева, без ДДС;

- за позиция № 3 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 4 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 5 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 6 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 7 – 2 230,00 (две хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева.

Тръжната документация за участие в търга, се закупува в срок до 16.00 часа на 20.06.2018 г. /сряда/, срещу невъзвръщаема сума от 200,00 /двеста/ лева, с включен ДДС в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

            Огледа на активите, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 20.06.2018 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП „НКЖИ” – ЖПС Враца.

            Дата за откриване на тръжната процедура 14.06.2018 г. /четвъртък/

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 20.06.2018 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Отваряне и класиране на офертите на 21.06.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. в залата в сградата на старо приемно здание на ЖПС Враца в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

            При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 28.06.2018 г. /четвъртък/, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на  04.07.2018 г./сряда/;

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 04.07.2018 г. /сряда/ в касата или по банковата сметка на Железопътна Секция Враца в ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, BIC: CECBBGSF,             BG28CECB979033H0875000.

            - оглед на активите, - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.07.2018 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 04.07.2018 г. /сряда/;

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 09.00 ч. на 05.07.2018 г. /четвъртък/.

За допълнителна информация: Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК”, ЖПС Враца            - 0888696213