Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на кранове по позиции - ЖПС Враца

08.06.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ЖПС Враца

 

На основание Заповед № 1117/01.06.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 455/06.06.2018 г. на Директора на ЖПС Враца, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на кранове по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

Позиция 1 – за кран портален /тръбен с телфер/ с товароподемност 5 тона, с отвор Lk = 19.50 m, находящ се в района на товарна гара Лом с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 2 – за бракуван кран портален /решетъчен с товарна количка/ с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.80 m, находящ се в района на жп гара Орешец с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 3 – за бракуван кран електрокозлови с телфер, с товароподемност 8 тона, отвор Lk = 14.80 m, с местонахождение жп гара Орешец с начална тръжна цена 5 800,00 (пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

Позиция 4 – за бракуван кран електрокозлови с телфер, с товароподемност 8 тона, отвор Lk = 16.00 m, находящ се в района на жп гара Димово с начална тръжна цена 6 100,00 (шест хиляди и сто) лева без ДДС.

Позиция 5 – за бракуван кран електрокозлови с телфер, с товароподемност 8 тона, отвор Lk = 25.00 m, находящ се в района на жп гара Видин с начална тръжна цена 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Позиция 6 – за бракуван кран контейнерен терминален, с товароподемност 35 тона, отвор Lk = 24.50 m, находящ се в района на гара Враца с начална тръжна цена 17 500,00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Позиция 7 – за бракуван кран козлови с товарна количка, с товароподемност 12,5 тона, отвор Lk = 15.00 m, находящ се в района на жп гара Враца с начална тръжна цена 8 100,00 (осем хиляди и сто) лева без ДДС.

Позиция 8 – за бракуван кран портален /решетъчен с товарна количка/, с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.70 m, находящ се в района на жп гара Мърчево с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Позиция 9 – за кран козлови, с товароподемност 5 тона, отвор Lk = 14.80 m, находящ се в района на жп гара Криводол с начална тръжна цена 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.06.2018 г. /петък/ от 9,00 часа в залата в сграда на старо приемно здание на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, при:

Депозит за участие в търга в размер в размер на 10 на сто от началната тръжна цена както следва:

- за позиция № 1 – 460,00  (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 2 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 3 – 580,00 (петстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 4 – 610,00  (шестстотин и десет) лева, без ДДС;

- за позиция № 5 – 650,00  (шестстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 6 – 1750,00  (хиляда седемстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 7 – 810,00  (осемстотин и десет) лева, без ДДС;

- за позиция № 8 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

- за позиция № 9 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;

Начин на плащане на цената – в лева.

Тръжната документация за участие в търга, се закупува в срок до 16.00 часа на 21.06.2018 г. /четвъртък/, срещу невъзвръщаема сума от 200,00 /двеста/ лева, с включен ДДС в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

            Огледа на активите, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 21.06.2018 г. /четвъртък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП „НКЖИ” – ЖПС Враца.

            Дата за откриване на тръжната процедура 15.06.2018 г. /петък/.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 21.06.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Отваряне и класиране на офертите на 22.06.2018 г. /петък/ от 9.00 ч. в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

            При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 29.06.2018 г. /петък/, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 05.07.2018 г. /четвъртък/;

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 05.07.2018 г./четвъртък/ в касата или по банковата сметка на Железопътна Секция Враца в ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, BIC: CECBBGSF, BG28CECB979033H0875000;

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.07.2018 г. /четвъртък/  срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.07.2018 г. /четвъртък/;

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 9.00 ч. на 06.07. 2018 г. /петък/;

За допълнителна информация: Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК”, ЖПС Враца            - 0888696213