Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница / с ПИ 68789.608.466

11.06.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1033/23.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 08-03/18 от 16.03.2018 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

  1. 1. “Открита площ – 27 кв.м.”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница / част от ПИ 68789.608.466 по КК на гр.Дупница /, за поставяне на маси целогодишно пред павилион на „РСВ” АД за търговска дейност-бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. (понеделник) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. “Открита площ – 45,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница / част от ПИ 68789.608.466 по КК на гр.Дупница /, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. (понеделник) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 (седемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 70,00 (седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. 3. “Открита площ – 31,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница / част от ПИ 68789.608.466 по КК на гр.Дупница /, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. (понеделник) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 38,00 кв. м.“, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница / част от ПИ 68789.608.466 по КК на гр.Дупница /, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 16.07.2018 г. (понеделник) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 (шестдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 60,00 (шестдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.07.2018 г. (четвъртък), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 10.07.2018 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  10.07.2018 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 09.07.2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637