Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Бургас с идентификатор 07079.618.1051.28

12.06.2018 г.

На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1037/23.05.2018 и №1038/23.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 08-03/18 г. от 16.03.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

  1. „Помещения с обща площ – 44,16 кв. м, от които помещения: № 1 – 21,90 кв. м и № 2 – 12,55 кв. м за образователна дейност, помещение № 3 – 4,62 кв. м за склад и помещение № 4 - 5,09 кв. м - санитарен възел“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 124,00 (сто двадесет и четири) лв без ДДС.

Депозит за участие: 124,00 (сто двадесет и четири) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.07.2018 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, в преддверието на приемното здание на жп гара Пещера (сграда с идентификатор 56277.504.3.4 по КК на гр. Пещера и идентификатор на І ет. на сградата 56277.504.3.4.1), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 27,00 (двадесет и седем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 27,00 (двадесет и седем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 19.07.2018 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09.07.2018 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 13.07.2018 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.07.2018 год. (петък).

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 11.07.2018 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.